Các sản phẩm được liệt kê có thể xuất khẩu.
Xin hỏi tình trạng phê duyệt kiểu ở Việt Nam.